Statut Kieleckiej Rady Seniorów

Rozdział I
Przepisy ogólne
§ 1. Niniejszy statut określa tryb wyboru członków oraz zasady działania Kieleckiej Rady Seniorów.
§ 2. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:
1) Radzie – należy przez to rozumieć Kielecką Radę Seniorów;
2) Mieście – należy przez to rozumieć Miasto Kielce;
3) Radzie Miasta – należy przez to rozumieć Radę Miasta Kielce;
4) Prezydencie – należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Kielce;
5) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miasta Kielce;
6) osobie starszej – należy rozumieć osobę, o której mowa w art. 4 pkt l ustawy z dnia
11 września 2015 r. o osobach starszych (Dz. U. póz. 1705);
7) podmiotach działających na rzecz osób starszych – należy przez to rozumieć podmioty działające na rzecz osób starszych, mające siedzibę na terenie Miasta;
8) zgromadzeniu wyborczym – należy przez to rozmieć zebranie kandydatów do Rady, którego celem jest wybór członków Rady;
9) Przewodniczącym – należy przez to rozumieć przewodniczącego Rady;
10) Wiceprzewodniczącym – należy przez to rozumieć wiceprzewodniczącego Rady;
11) Sekretarzu – należy przez to rozumieć sekretarza Rady;
12) Statucie – należy przez to rozumieć statut Rady;
13) stronie internetowej Urzędu – należy przez to rozumieć główną stronę internetową Urzędu.
§ 3. Rada ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny.
Rozdział II
Tryb powoływania członków Rady
§ 4. Rada liczy 15 członków.
§ 5. W skład Rady wchodzą:
1) przedstawiciele osób starszych posiadający poparcie co najmniej 20 osób;
2) przedstawiciele podmiotów działających na rzecz osób starszych, wyznaczeni przez te podmioty Id: 6E60BB8A-36C3-47AF-A879-33B2839D6613.

Uchwalony Strona 2

 • którzy zostali zgłoszeni i wybrani zgodnie ze Statutem.
  § 6. 1. Osoba starsza posiadająca miejsce zamieszkania na terenie Miasta może udzielić
  poparcia nie więcej niż jednemu kandydatowi do Rady.

 1. Udzielenie poparcia przez tę samą osobę starszą więcej niż jednemu kandydatowi do Rady skutkuje nieuwzględnieniem głosu poparcia tej osoby przy wszystkich zgłoszonych kandydatach.
  § 7. Podmiot działający na rzecz osób starszych może zgłosić swojego kandydata do Rady spośród swoich członków lub innych mieszkańców Miasta.
  § 8. 1. Prezydent ogłasza nabór kandydatów do Rady oraz ustala termin zgłaszania kandydatur.
 2. Informacje, o których mowa w ust. l, Prezydent podaje do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu, na tablicach ogłoszeń Urzędu oraz w lokalnych mediach.
  § 9. l. Zgłoszenie kandydata do Rady powinno zostać dokonane na formularzu zgłoszeniowym.
 3. Wzór formularza zgłoszeniowego dla przedstawicieli osób starszych stanowi załącznik nr l do Statutu.
 4. Wzór formularza zgłoszeniowego dla przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych stanowi załącznik nr 2 do Statutu.
  § 10. 1. W przypadku kandydatów do Rady, będących przedstawicielami osób starszych, formularz zgłoszeniowy podpisuje co najmniej 20 osób starszych popierających daną kandydaturę. Do formularza załącza się:
  1) oświadczenie kandydata do Rady o wyrażeniu zgody na kandydowanie, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Statutu;
  2) oświadczenie kandydata do Rady o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do Statutu;
  3) oświadczenie kandydata do Rady o sposobie dokonywania zawiadomień, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do Statutu.
 5. W przypadku kandydatów do Rady będących przedstawicielami podmiotów działających na rzecz osób starszych formularz zgłoszeniowy podpisuje się zgodnie z zasadą reprezentacji wynikającą ze statutu lub innego aktu wewnętrznego regulującego zasady funkcjonowania danego podmiotu.
 6. Do formularza zgłoszeniowego podmiot działający na rzecz osób starszych dołącza:
  1) oświadczenie kandydata do Rady o wyrażeniu zgody na kandydowanie, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Statutu;
  2) oświadczenie kandydata do Rady o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do Statutu;
  3) oświadczenie kandydata do Rady o sposobie dokonywania zawiadomień, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do Statutu;
  Id: 6E60BB8A-36C3-47AF-A879-33B2839D6613. Uchwalony Strona 3
  4) dokument potwierdzający dokonanie wyboru kandydata do Rady przez dany podmiot działający na rzecz osób starszych;
  5) statut lub inny akt wewnętrzny regulujący zasady funkcjonowania danego podmiotu działającego na rzecz osób starszych.
 7. Formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami przesyłane są do Urzędu lub składane są w biurze podawczym Urzędu. O terminie ich złożenia decyduje data wpływu do Urzędu.
  § 11. 1. Zgłoszenia kandydatów do Rady podlegają weryfikacji formalnej dokonywanej przez Prezydenta. Weryfikacja polega na sprawdzeniu terminowości, kompletności i poprawności formularzy zgłoszeniowych.
 8. Zgłoszenia złożone po terminie, o którym mowa w § 8 ust. l, nie są uwzględniane.
 9. W przypadku, gdy zgłoszenie nie zostało złożone na formularzu, o którym mowa w § 9, lub w przypadku niespełnienia wymogów wskazanych w § 10 ust. 1-3, Prezydent informuje o prawie do dokonania korekty lub uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia doręczenia stosownego zawiadomienia.
 10. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 3, zawiera wskazanie uchybień, które stwierdzono w zgłoszeniu kandydata do Rady.
 11. W przypadku niedokonania korekty lub nieuzupełnienia zgłoszenia w terminie wskazanym w ust. 3, zgłoszenie nie jest uwzględniane.
  § 12. 1. W przypadku gdy zgłoszono 15 kandydatów do Rady, wszyscy zgłoszeni kandydaci uzyskują status członka Rady.
 12. W przypadku określonym w ust. l Prezydent w ciągu 14 dni od upływu terminu do zgłaszania kandydatów do Rady ogłasza na stronie internetowej Urzędu informację o składzie osobowym Rady.
 13. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 2, kończy procedurę wyboru członków Rady.
  § 13. l . W przypadku gdy zgłoszono mniej niż 15 kandydatów do Rady Prezydent wyznacza dodatkowy siedmiodniowy termin do zgłaszania kandydatów do Rady.
 14. Procedura opisana w ust. l powtarzana jest do czasu zgłoszenia co najmniej 15 kandydatów do Rady.
 15. W przypadku określonym w ust. 2 Prezydent w ciągu 14 dni od upływu terminu do zgłaszania kandydatów do Rady – w którym dokonano zgłoszenia 15 kandydatów do Rady – ogłasza na stronie internetowej Urzędu informację o składzie osobowym Rady.
 16. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 3, kończy procedurę wyboru członków Rady.
  § 14. W przypadku, gdy w pierwszym lub w dodatkowym naborze zgłoszono więcej niż 15 kandydatów do Rady, wybór członków Rady następuje na zgromadzeniu wyborczym, zgodnie z § 15 – § 23.
  § 15. l . Zgromadzenie wyborcze zwołuje Prezydent, ustalając jego termin, miejsce i porządek obrad.
 17. Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku obrad zgromadzenia wyborczego dokonywane jest zgodnie z oświadczeniem kandydata do Rady o sposobie dokonywania
  Id: 6E60BB8A-36C3-47AF-A879-33B2839D6613. Uchwalony Strona4 zawiadomień, co najmniej na 5 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia wyborczego.
  § 16. 1. Prezydent powołuje trzyosobową komisję wyborczą i wyznacza jej przewodniczącego. Członkami komisji wyborczej nie mogą być kandydaci do Rady. Komisja wyborcza powinna być powołana co najmniej na dwa dni przed dniem zgromadzenia wyborczego.
 18. Komisja wyborcza przeprowadza podczas zgromadzenia wyborczego wybory na członków Rady oraz czuwa nad ich prawidłowym przebiegiem.
  § 17. 1. W zgromadzeniu wyborczym udział biorą prawidłowo zgłoszeni kandydaci do Rady, w tym kandydaci do Rady, których zgłoszenia zostały uzupełnione w trybie przewidzianym w Statucie.
 19. W zgromadzeniu wyborczym udział bierze – z głosem doradczym – Prezydent lub jego przedstawiciel oraz Przewodniczący Rady Miasta lub jego przedstawiciel.
 20. W zgromadzeniu wyborczym udział bierze komisja wyborcza.
 21. Osoby wskazane w ust. 2 oraz członkowie komisji wyborczej nie mogą być wybrane do składu Rady.
  § 18. l . Zgromadzeniem wyborczym kieruje przewodniczący zgromadzenia wyborczego przy pomocy sekretarza zgromadzenia wyborczego.
 22. Przewodniczącego zgromadzenia wyborczego i sekretarza zgromadzenia wyborczego wybierają spośród siebie obecni na posiedzeniu kandydaci do Rady, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
 23. Osoby, o których mowa w ust. l, mogą zostać wybrane do Rady.
  § 19. l. Zgromadzenie wyborcze otwiera i prowadzi do momentu wyboru przewodniczącego zgromadzenia wyborczego – Prezydent lub jego przedstawiciel.
 24. Przewodniczący zgromadzenia wyborczego kieruje obradami i prowadzi je zgodnie z porządkiem obrad.
 25. Sekretarz zgromadzenia wyborczego sporządza – pod nadzorem i zgodnie ze wskazówkami przewodniczącego zgromadzenia wyborczego – protokół z przebiegu zgromadzenia wyborczego.
  § 20. 1. Podczas zgromadzenia wyborczego wybór członków Rady następuje spośród wszystkich kandydatów do Rady.
 26. Głosowanie odbywa się na kartach do głosowania.
 27. Karty do głosowania przygotowuje komisja wyborcza. Karty do głosowania obejmują co najmniej wykaz kandydatów do Rady w kolejności alfabetycznej. Głos oddany na innej karcie do głosowania niż ustalony wzór jest nieważny.
 28. Na karcie do głosowania każdy kandydat do Rady może oddać ważny głos maksymalnie na 15 osób. Dopuszczalne jest zagłosowanie na mniej niż 15 osób.
 29. W przypadku gdy głosujący odda głos na więcej niż 15 osób, kartę do głosowania uznaje się za nieważną. Nieważność karty do głosowania powodują również skreślenia i poprawki na Id: 6E60BB8A-36C3-47AF-A879-33B2839D6613. Uchwalony Strona 5 niej dokonane. Nieważnych kart do głosowania nie bierze się pod uwagę przy ustalaniu wyników głosowania.
  § 21. l . Wyniki głosowania ustala komisja wyborcza.
 30. Do Rady wybranych zostaje 15 osób, które w głosowaniu otrzymały kolejno największą liczbę głosów.
 31. W przypadku gdy kilku kandydatów do Rady uzyska równą liczbę głosów, co powoduje przekroczenie liczby 15 członków Rady, przewodniczący zgromadzenia wyborczego zarządza głosowanie dodatkowe.
 32. W głosowaniu dodatkowym głosują wszyscy kandydaci do Rady, przy czym głosuje się wyłącznie na tych kandydatów do Rady, którzy uzyskali najmniejszą równą liczbę głosów na ostatnim miejscu dającym możliwość uzyskania statusu członka Rady, a ich wybór spowodowałby przekroczenie liczby 15 członków Rady. Przepis § 20 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
 33. Głosowanie dodatkowe, o którym mowa w ust. 3, zarządzane jest przez przewodniczącego zgromadzenia wyborczego ponownie, aż do skutecznego dokonania wyboru 15 członków Rady.
 34. W głosowaniu dodatkowym każdy kandydat do Rady może zagłosować wyłącznie na jednąosobę.
 35. W przypadku gdy w głosowaniu dodatkowym głosujący odda głos na więcej niż jedną osobę, kartę do głosowania uznaje się za nieważną. Nieważność karty do głosowania powodują również skreślenia i poprawki na niej dokonane. Nieważnych kart do głosowania nie bierze się pod uwagę przy ustalaniu wyników głosowania dodatkowego.
 36. W przypadku gdy kilku kandydatów do Rady uzyska w głosowaniu równą liczbę głosów, ale nie powoduje to przekroczenia liczby 15 członków Rady, wszystkie wybrane w ten sposób osoby uzyskują status członka Rady. W takim przypadku nie jest przeprowadzane głosowanie dodatkowe.
  § 22. 1. Z posiedzenia zgromadzenia wyborczego sporządzany jest protokół. Do protokołuzałącza się listę obecności ze zgromadzenia wyborczego oraz karty do głosowania.
 37. Ustalenia komisji wyborczej wpisywane są do protokołu, o którym mowa w ust. l.
 38. Protokół z posiedzenia zgromadzenia wyborczego podpisują: przewodniczący zgromadzenia wyborczego, sekretarz zgromadzenia wyborczego i co najmniej dwóch członków komisji wyborczej.
 39. Przewodniczący zgromadzenia wyborczego przekazuje Prezydentowi protokół z posiedzenia zgromadzenia wyborczego wraz z załącznikami.
  § 23. 1. Prezydent, w terminie 14 dni od przekazania przez przewodniczącego zgromadzenia wyborczego dokumentacji, o której mowa w § 22 ust. 4, ogłasza na stronie internetowej Urzędu informację o składzie osobowym Rady.
 40. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. l, kończy procedurę wyboru członków Rady.
  § 23a. l W przypadku śmierci lub rezygnacji członka Rady w jego miejsce wstępuje kandydat, który w wyborach otrzymał kolejną największą liczbę głosów.
  Id: 6E60BB8A-36C3-47AF-A879-33B2839D6613. Uchwalony Strona 6
 41. W przypadku gdy wstąpienie, o którym mowa w ust. l, nie jest możliwe przeprowadza się nabór uzupełniający do Rady. Przepisy § 6-23 stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że czynne prawo wyborcze służy zarówno kandydatom do Rady, jak i członkom Rady.
  Rozdział III
  Organizacja i tryb działania Rady
  § 24. 1. Kadencja Rady trwa 4 lata, przy czym kadencja pierwszej Rady kończy się wraz z upływem kadencji obecnej Rady Miasta.
 42. W posiedzeniach Rady z głosem doradczym mogą brać udział:
  1) Prezydent lub jego przedstawiciel;
  2) Przewodniczący Rady Miasta lub jego przedstawiciel;
  3) dyrektorzy jednostek organizacyjnych Miasta;
  4) zaproszeni goście.
 43. Osoby, o których mowa w ust. 2, nie biorą udziału w głosowniach.
  § 25. l . Rada pracuje na posiedzeniach, które są jawne.
 44. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku.
 45. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Prezydent, ustalając jego termin, miejsce orazporządek obrad.
 46. Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku obrad pierwszego posiedzenia Rady może nastąpić w szczególności telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej – zgodnie z oświadczeniem kandydata do Rady o sposobie dokonywania zawiadomień – co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia Rady.
 47. Kolejne posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy albo na wniosek: co najmniej 3 członków Rady albo Prezydenta, albo Przewodniczącego Rady Miasta. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio.
 48. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 5, Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady w terminie do dwóch tygodni od dnia wpływu wniosku. Wniosek o zwołanie posiedzenia Rady powinien zawierać proponowany porządek obrad. W przypadku niewywiązania się przez Przewodniczącego z obowiązku, o którym mowa w ust. 5, posiedzenie Rady może zwołać Wiceprzewodniczący.
 49. Posiedzenie Rady może zwołać również Prezydent.
  § 26.1. Rada podejmuje swoje stanowisko w formie uchwał.
 50. Uchwały Rady podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Rady. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 51. Uchwała Rady powinna zawierać: oznaczenie organu, tytuł, treść merytoryczną, wyniki głosowania i podpisy. Uchwały podpisywane są przez Przewodniczącego i Sekretarza.
 52. Uchwały Rady oznacza się, wskazując numer uchwały, oznaczenie organu, rok i datę posiedzenia (np. „l/GRS/2016 z dnia …”)• Numerację uchwał Rady kontynuuje się do końca trwania danej kadencji Rady. Id: 6E60BB8A-36C3-47AF-A879-33B2839D6613. Uchwalony Strona 7
  § 27. 1. Rada na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. Do czasu wyboru przewodniczącego posiedzenie Rady prowadzi Prezydent lub jego przedstawiciel.
 53. Przewodniczący kieruje pracami Rady oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Przewodniczący w szczególności: ustala terminy posiedzeń i propozycje porządku obrad, zwołuje posiedzenia, prowadzi obrady, zaprasza gości.
 54. W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub niemożności sprawowania przez niego funkcji Przewodniczącego zastępuje Wiceprzewodniczący.
 55. Sekretarz sporządza tekst uchwał Rady oraz protokoły z jej posiedzeń.
 56. Protokół z posiedzenia Rady zawiera: datę, porządek obrad, opis przebiegu dyskusji, wyniki głosowań, numer i treść podjętych uchwał, złożone wnioski i zapytania, podpisy. Do protokołu dołącza się listę obecności oraz podjęte przez Radę uchwały.
 57. Protokół podpisywany jest przez Przewodniczącego i Sekretarza.
 58. Protokoły z posiedzeń Rady zamieszczane są na stronie internetowej Urzędu.
  § 28. l . Rada sporządza sprawozdanie roczne ze swojej działalności oraz sprawozdanie za okres kadencji.
 59. Sprawozdania, o których mowa w ust. l, publikowane są na stronie internetowej Urzędu.
  § 29. l. Obsługę administracyjno-kancelaryjną Rady, z zastrzeżeniem § 27 ust. 4, prowadzi jednostka wskazana przez Prezydenta.
 60. Miasto zapewnia w swym budżecie środki na działalność Rady.
 61. Praca w Radzie ma charakter społeczny.
 62. Zmiany w statucie dokonywane są w trybie właściwym do jego nadania, z inicjatywy Rady Miasta lub na wniosek Rady.