Uchwała nr XLIII 899 2017 RADY MIASTA KIELCE

z dnia l czerwca 2017 r. zmieniająca uchwalę Rady Miasta Kielce w sprawie powołania Kieleckiej Rady
Seniorów i nadania jej statutu Na podstawie art. 5c ust. 5, art. 40 ust. l i art. 41 ust. l ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. póz. 446, z późn. zm.1′) uchwala się, co następuje:
§ 1. W Statucie Kieleckiej Rady Seniorów, stanowiącej załącznik do uchwały Nr XLII/873/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie powołania Kieleckiej Rady Seniorów i nadania jej statutu, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 5 pkt l otrzymuje brzmienie:
„1) osoby starsze posiadające poparcie co najmniej 20 osób starszych;”;
2) w § 10 ust. l otrzymuje brzmienie:
„ l .W przypadku kandydatów do Rady, o których mowa w§ 5 pkt l, formularz zgłoszeniowy podpisuje co najmniej 20 osób starszych popierających daną kandydaturę.
Do formularza załącza się:
1) oświadczenie kandydata do Rady o wyrażeniu zgody na kandydowanie, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Statutu;
2) oświadczenie kandydata do Rady o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do Statutu;
3) oświadczenie kandydata do Rady o sposobie dokonywania zawiadomień, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do Statutu.”;
3) w § 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Komisja wyborcza przeprowadza czynności niezbędne do prawidłowego przebiegu zgromadzenia wyborczego.”;
4) w § 20 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Karty do głosowania przygotowuje komisja wyborcza. Karty do głosowania
obejmują wykaz kandydatów do Rady w kolejności alfabetycznej. Głos oddany na innej karcie do głosowania niż ustalony wzór jest nieważny.”;
5) w § 26 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Uchwały Rady oznacza się, wskazując numer uchwały, oznaczenie organu, rok
i datę posiedzenia (np. „l/KRS/2017 z dnia …”). Numerację uchwał Rady kontynuuje się do końca trwania danej kadencji Rady.”;
 ‘Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. póz. 1579 i 1948 oraz
z 2017 r. póz. 730.
 Uchwalony Strona l
6) w § 27 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Protokół podpisywany jest przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego
i Sekretarza.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.
§ 3. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady
Miasta Kielce
Dariusz Kozak


Wersja PDF do pobrania