Uchwała XLII 1379 2017 RADY MIASTA KIELCE

z dnia 18 października 2018 r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Kieleckiej Rady Seniorów
Na podstawie art. 5c. ust. 2 i 5, art. 40 ust. l i art. 41 ust. l ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku,
póz. 994 z późniejszymi zmianami1′) Rada Miasta Kielce uchwala, co następuje:

§1. W Statucie Kieleckiej Rady Seniorów stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XLII/873/2017
Rady Miasta Kielce z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie powołania Kieleckiej Rady
Seniorów i nadania jej statutu wprowadza się następujące zmiany:

§ 24. ust. l otrzymuje
brzmienie: „Kadencja Rady trwa 4 lata, przy czym kadencja pierwszej Rady upływa z dniem 31 października 2019 roku.”.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady
Miasta
Dariusz Kozak