UCHWAŁA NR XLII/873/2017 RADY MIASTA KIELCE

z dnia 18 maja 2017 r.
w sprawie powołania Kieleckiej Rady Seniorów i nadania jej statutu
Na podstawie art. 5c ust. 2 i 5, art. 40 ust. l i art. 41 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. póz. 446, z późn. zm.1′) uchwala się, co następuje:
§ 1. Powołuje się Kielecką Radę Seniorów.
§ 2. Kieleckiej Radzie Seniorów nadaje się statut, który stanowi załącznik do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.
§ 4. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady
Miasta Kielce
Dariusz Kozak